Afbeelding7.jpg Afbeelding5.jpg header07.jpg header04.jpg Afbeelding1.jpg Afbeelding8.jpg

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school te bevorderen. De raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en indien gewenst over deze aangelegenheden aan de directie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken, namens ouders en/of personeelsleden. Voor een aantal zaken dient de directie advies aan de MR te vragen. Voor alle duidelijkheid, de MR heeft niet tot taak om zaken aan de orde te stellen die ouders direct met leerkrachten of directie kunnen bespreken.

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden:
•    Drie leden gekozen door en uit de ouders:Marc den Elzen  (voorzitter), Michel Riemersma en Ada Kool

•    Drie leden gekozen door en uit het team: Matthijs Otten, Claartje Bos en Geertrui Meinema
De directeur is gemandateerd namens het bestuur.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

't Anker is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. Deze stichting zet zich in voor goed basisonderwijs met een protestants-christelijk karakter in Amersfoort en omgeving. Binnen de stichting wordt het gezamenlijke, overkoepelende beleid bepaald. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ook ouders en medewerkers van de scholen hierbij betrokken worden. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

Elke school heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dat kan een ouder of een personeelslid zijn. Vaak gaat het om iemand uit de eigen medezeggenschapsraad (MR) van de school. Maar het kan ook zijn dat de school een andere ouder of medewerker naar de GMR van de stichting afvaardigt. Hoe dan ook staat het GMR-lidmaatschap inhoudelijk los van het MR-lidmaatschap.

Bij alle plannen van het stichtingsbestuur, die te maken hebben met de gang van zaken op de scholen, heeft de GMR medezeggenschap. Dat wil zeggen adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) of zelfs het recht om ermee in te stemmen of niet. Zo bespreekt de GMR elk jaar de begroting en alle bijbehorende voorstellen op het gebied van onderwijs en organisatie. De GMR komt ca. zes keer per jaar bijeen. De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een eigen reglement.

Meer informatie over PCBO Amersfoort, de GMR en de werkwijze van de GMR is te vinden op: www.pcboamersfoort.nl (zie ‘Medezeggenschap’)

 

Contact met de MR: mr.anker@pcboamersfoort.nl

Verslagen:

 

 

 

Bent u op zoek naar een oudere verslagen? Klik dan HIER.

© 't Anker PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ