Afbeelding8.jpg header04.jpg header07.jpg Afbeelding5.jpg Afbeelding1.jpg Afbeelding7.jpg

Leerlingzorg

Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling en leerresultaten van de kinderen goed te volgen. Voor een aantal gebieden is dit eenvoudig vast te stellen door de behandelde leerstof te toetsen, zoals bijvoorbeeld bij rekenen, spelling, lezen. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling worden ook de waarnemingen en gerichte observaties van de leerkracht gebruikt.

De intern begeleider coördineert de leerlingzorg, zorgt ervoor dat we, behalve het materiaal van de methodes, in de orhotheek ook ander en extra materiaal hebben en biedt ondersteuning aan de leerkrachten bij het begeleiden van de leerlingen.

foto 7

We hebben een systeem van structurele leerlingenzorg. Aan de hand van een toetskalender – waarbij we het vastgestelde PCBO-toetsbeleid volgen – worden de leerlingen op de verschillende leergebieden gevolgd. Als een kind onze school binnenkomt vragen we de ouders een intredevragenlijst in te vullen, zodat we snel een indicatie hebben of een kind misschien extra zorg nodig zou kunnen hebben. Indien uw kind een peuterspeelzaal of peuterschool heeft bezocht ontvangen we graag (na uw toestemming) de overdrachtsmap.

Alle vertrouwelijke informatie over uw kind wordt zorgvuldig afgeschermd. Alleen de direct betrokken leerkracht, de interne begeleider en de directie mogen gegevens inzien om uw kind goed te kunnen begeleiden. Wanneer er door derden informatie wordt gevraagd uit het leerling-dossier in verband met een onderzoek van uw kind, zullen wij u altijd om toestemming vragen.

foto 8

Passend onderwijs op ‘t Anker
Vanuit samenwerkingsverband De Eem is een onderwijsondersteuner verbonden aan ’t Anker. Vanuit het wijkteam Soesterkwartier is een opvoedondersteuner verbonden aan ’t Anker. Samen met de intern begeleider, vormen zij het ondersteuningsteam van de school. Het doel van dit ondersteuningsteam is om:

  • mogelijke belemmeringen bij de ontwikkeling van kinderen tijdig, adequaat en integraal signaleren;
  • korte lijnen en snel overleg van direct betrokkenen, met goede monitoring;
  • het ontwerpen en realiseren van een aanpak die past bij wat er nodig is, zowel binnen het onderwijs als in de thuissituatie;
  • gebruik makend van expertise van het Speciaal (Basis) Onderwijs (BSO en SO;
  • signaleren van verbetermogelijkheden in de basisondersteuning van de school.

De onderwijsondersteuner legt de verbinding met alles wat er mogelijk is aan bovenschoolse onderwijsondersteuning in de regio. De opvoedondersteuner doet hetzelfde voor haar werkterrein.
De intern begeleider van de school is contactpersoon voor de ondersteuners wanneer er belemmeringen worden gesignaleerd in de ontwikkeling van een specifiek kind.
In overleg met alle relevante partijen, maar in ieder geval met de ouder en leerkracht wordt dan gezocht naar een passende aanpak en worden concrete afspraken gemaakt over de uitvoering.
Voor alle duidelijkheid, zonder uw medeweten wordt er niet met derden over uw kind gesproken. U kunt ook zelf een verzoek indienen tot hulp vanuit het ondersteuningsteam. U kunt daarvoor contact opnemen met de intern begeleider

Plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen

PCBO Amersfoort werkt samen met het Farel college aan het mogelijk maken van een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Op de website van het Farel heeft de plusklas een eigen pagina waar meer informatie te vinden is. Klik op deze link om naar de webpagina van de plusklas te gaan: http://fareltalent.nl/plusklas-groep-78/ 

© 't Anker PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ