Afbeelding8.jpg header04.jpg Afbeelding1.jpg Afbeelding7.jpg header07.jpg Afbeelding5.jpg

Onze uitgangspunten

We werken aan eigentijds onderwijs. Dat wil zeggen dat we kijken naar de vaardigheden en kennis die de hedendaagse samenleving vraagt van kinderen en jongeren die zich voorbereiden op het leven en op de arbeidsmarkt. Als ze op de basisschool zitten, duurt dat nog even. Maar we leggen wel het fundament. Wat steeds belangrijker wordt is het kunnen omgaan met verschillen, bijdragen aan opbouw van de gemeenschap, wereldburgerschap, digitale geletterdheid, het vermogen om voortdurend te blijven leren, nieuwe kennis op te doen en bestaande kennis toe te passen in nieuwe situaties. Het zijn thema’s die op ons afkomen en waarmee we aan de slag zijn. Om de kinderen hierin te ontwikkelen is het niet alleen belangrijk dat we hen de juiste kennis bijbrengen, de juiste informatie geven en de juiste bronnen aanwijzen. Het is ook belangrijk dat we deze dingen voorleven en integreren in ons eigen handelen. Daarom zijn we bezig om in het lesgeven te differentiëren, al naar gelang de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarom besteden we aandacht aan een vreedzame manier van omgaan met elkaar. Dat doen we door de manier waarop we als teamleden onderling met elkaar omgaan. En dat doen we door de manier waarop we de kinderen tegemoet treden; we stimuleren en corrigeren de kinderen in hun onderlinge omgang. Het steeds blijven leren, leven we voor door onszelf lerend en onderzoekend op te stellen.

foto 4

 

Onderwijskundige uitgangspunten

In onze visie op leren en ontwikkelen stellen we de volgende onderwijskundige uitgangspunten centraal:

Met betrekking tot de leerling:

 1. Zelfstandig en actief leren
  Leren is effectiever als leerlingen hun leerproces meer zelf aansturen. Leerlingen zijn meer gemotiveerd wanneer zij zelf invloed hebben op wat ze leren. Bijvoorbeeld doordat ze kunnen kiezen uit opdrachten, zelf hun planning kunnen maken.
 2. Ontwikkeling van medeverantwoordelijkheidsgevoel
  Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je leerproces maar ook voor je leer- en sociale omgeving.
 3. Samenwerken.
  Leren gaat beter als je communiceert met medeleerlingen. Bovendien doe je zo allerlei sociale (communicatiever) vaardigheden op.

Met betrekking tot onderwijs gebaseerd op basisbehoeften:

 1. Leerlingen hebben behoefte aan een thuisbasis en herkenbare werkplekken.
  De school moet meer dan voorheen inspelen op de basisbehoeften van leerlingen. Er moet ruimte zijn voor verschillende activiteiten van leerlingen.
 2. Leerlingen hebben verschillende leertempo’s, aanleg en dergelijke
  Leerlingen in hetzelfde jaar volgen niet meer allemaal hetzelfde programma. Er is sprake van differentiatie naar belangstelling en/of niveau en/of tempo. Er zijn individuele leerlijnen en materialen waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken en leren.
 3. Meer creativiteit, meer experimenteren
  Leren is vaak ‘leren door doen’. Ook aan de creatieve ontwikkeling (muziek, dans, drama, beeldende vorming, tekenen, multimedia) wordt aandacht besteed en de ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd.

Met betrekking tot personeel:

 1. De leerkracht wordt naast instructeur meer begeleider/coach
  Omdat leerlingen meer actief en zelfstandig leren, zijn leerkrachten meer begeleider van leerprocessen van leerlingen dan voorheen.
 2. Leerkrachten werken in teams/zelfverantwoordelijke eenheden
  Groepen leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. Leerlingen worden zo meer doelgroepgericht benaderd en leraren leren van elkaar.

Met betrekking tot de omgeving:

 1. De school is afspiegeling van de gelaagdheid van de maatschappij

Leerlingen moeten kunnen functioneren binnen verbanden met een verschillende schaal: individueel, kleine groep, grote groep, hele school. Dit naar analogie van huis, buurt , straat, wijk, stad. Er worden activiteiten georganiseerd die ertoe leiden dat er meer respect is voor andermans geloof, filosofie en cultuur.

foto 9

© 't Anker PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ