header04.jpg header07.jpg

Schoolontwikkeling


Kijkochtenden voor leerkrachten van andere scholen

Inmiddels krijgen wij regelmatig de vraag van leekrachten van andere scholen of zij een kijkje mogen nemen op 't Anker omdat wij ons onderwijs hebben georganiseerd in units. 
In onderling overleg kunnen we een datum afspreken voor een kijkochtend op een maandag, dinsdag of donderdag.
De ochtend start om 9.30 uur met ontvangst en een presentatie van de schoolontwikkeling. Vervolgens wordt u rondgeleid door de school. Daarna is er gelegenheid om in groepjes van twee 'vrij' door de school te bewegen en mee te kijken in de groepen. Om 12.00 uur  komt iedereen weer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.
Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers per ochtend. Per deelnemer wordt een kostenvergoeding van 50 euro gevraagd.
Wanneer u belangstelling heeft kunt u een email sturen naar anker [at] pcboamersfoort.nl .
 

 

Klankbordgesprekken met ouders 2 mei 2017

Onderwerp van gesprek is de uitkomst van de oudertevredenheidspeiling die in april 2017 is gehouden. Het is fijn te zien waarover tevredenheid bestaat: kinderen hebben het naar hun zin op school en voelen zich veilig. Ouders voelen zich welkom, kunnen aan veel activiteiten meedoen en zijn tevreden over de activiteiten die school organiseert om hen een beeld te geven hoe het onderwijs is georganiseerd. Belangrijke verbeterpunten liggen in de ogen van ouders vooral op drie gebieden: Het schoolklimaat en onderling gedrag en orde; communicatie met ouders; kinderen meer uitdaging bieden. Er waren 17 ouders, in vier groepjes van ouders en leerkrachten is hierover uitgewisseld en zijn concrete suggesties gegeven. Samengevat zijn deze suggesties;

Schoolklimaat, onderling gedrag en orde

 • Duidelijk en schoolbreed aanleren van de schoolregels.
 • Meer handen in de klas.
 • Snel signaleren van onrust en bespreken met de kinderen.

Communicatie met ouders

 • Ouders tijdig en systematisch informeren over de voortgang van hun kind; meer 10-minuten gesprekjes.
 • -Ouders informeren over het hoe en waarom er op een bepaalde manier wordt lesgegeven.
 • Geef een terugkoppeling wat er gedaan wordt met de suggesties.
 • Kindkaart meer gebruiken in contact met ouders.
 • Opnieuw bekendheid geven aan ouderportaal; module methodetoetsen open zetten.

Meer uitdaging in het onderwijs

 • Zelfstandig aan de slag gaan door aan te sluiten bij betekenisvolle projecten(minder zelfstandige kinderen hierin goed begeleiden).
 • Kind-gesprekken behouden!
 • Aan het begin van het jaar met kinderen projecten bedenken en gedurende het jaar uitvoeren.
 • In de 2/3 groepen thematisch werken meer zichtbaar maken; laat de mogelijkheid om te 'kleuteren’ niet ondersneeuwen.
 • Zichtbaar in alle units met hoeken werken; het hele jaar door.
 • Geef extra lessen, bijv. schaken, toneel etc. (toneellessen worden zeer gewaardeerd).
 • ​Diversiteit aanbieden in leermethodes: met concrete en levensechte vragen werken: bijv. voorbereiden schoolreisje, rekenen combineren met koken etc.

 

​Klankbordgesprekken met ouders 1 december 2016

Hieronder vindt u de weergave van de gemaakte aantekeningen op de flaps. De punten geven met name de beleving van de aanwezige ouders weer. Hiermee geven we dus niet  een volledige evaluatie en analyse van onze schoolontwikkeling. Wij nemen de genoemde punten mee tijdens de relfectie- en evaluatiemomenten die we met met het hele schoolteam hebben.

Unit 1 en 2

Wat gaat goed / ontwikkelt in de goede richting?

 • Kleinschaligheid en veiligheid kleine Anker.
 • Betrokkenheid van alle leerkrachten, sfeer in de klas is goed.
 • Mogelijkheid tot specialisme van leerkrachten.
 • Aandacht voor extra activiteiten zoals Rots&Water, toneel e.d.
 • Zelfstandigheid, kinderen leren kiezen en plannen.
 • Zelfstandig werken is rustig, en de kinderen werken hard.
 • Er is afstemming tussen activiteiten; balans tussen moeten en mogen, leren en spelen (m.n. unit 1).
 • Er is afstemming tussen de groepen 01/12 en 23; groep 2 kinderen van grote en kleine Anker kunnen samen buiten spelen/ Groep 2 kinderen van GA en KA kent elkaar / heeft een band.
 • Samenwerking / samenwerking tussen grote en kleine Anker.
 • Grote themahoek ziet er leuk uit, nodigt uit tot uitgebreid spelen.
 • Thematisch werken: kind komt thuis met verhalen over het thema en de letter die is geleerd.
 • Er is meer bewegingsvrijheid voor de kinderen.
 • De school gebruikt alle ruimtes goed.
 • ·De structuur is helder (unit 2).
 • Mijn kind heeft rust gevonden en maakt groei door.
 • Niveau is op kind gericht.
 • Afnemen van proeftoetsen waardoor kinderen per doel zijn ingedeeld op niveau.
 • Er is extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben.
 • Wisseling van lessen gaat goed.
 • Waardering voor de juf!
 • Stabiliteit in leerkrachten.
 • Schoolfruit.
 • Prettige communicatie met de leerkracht/ communicatie via leerkracht, nieuwslog.
 • Kinderen kunnen goed overweg met de weektaak.
 • Verkleinen van de stap naar groep 3 door 2/3 combinatie.
 • Leren door elkaar uit te leggen / presentatie en projecten tussendoor.
 • Rustig werken in de hal.
 • De mooie natuurspeelplaats; actieve tuincommissie.

Wat kan beter?

 • Inrichten van een stilte lokaal.
 • Betere tafel en stoel.
 • Soms is het te druk in de hal
 • Tijd tussen 10 uurtje en 12 uur – te kort op elkaar.
 • Meer rust bij eten en drinken; soms is de tijd te kort.
 • Instructieplanning en wisseling van lessen kan nog strakker.
 • Koek-snoep beleid; kind klaagt dat hij geen koek mee krijgt bij lunch en anderen wel.
 • In unit 1 een thema brief versturen aan ouders.; meer communicatie naar ouders in de eerste periode; meer uitleg over het onderwijs; terugkoppeling van wat er gebeurt in de klas.
 • Communicatie meer via het nieuwslog en minder in losse mails. Er zijn teveel klassenmails; evt. gebruik maken van een app (klas dojo, klassenbord of i.d.); frequentie nieuwslog verhogen.
 • Kinderen met hoger niveau dan eigen unit (m.n. unit 2 en 3).
 • Unitvorming volgend jaar? Maak vanb unit 2 een 4/5 en 5/6 en unit 3 7/8. Andere ouder: bezwaar tegen 4/5/6 (is mijn kind weer de oudste).
 • Aandacht voor individuele kind bij rustige kinderen.
 • Moet-gehalte is hoog; meer balans tussen spelen en werken.
 • Orde en netheid in school; het oogt wat chaotisch. Kapstokken te vol. Denk aan kluisjes, grotere plank, bakken onder de kapstok.
 • Meer aandacht voor kunst en cultuur; er vindt veel kunst en cultuur plaats, maar school kan zich hier meer mee profileren. Meer presenteren aan ouders.
 • Aandacht voor diversiteit: cultuur, afkomst, geloof. Inbedden in Vreedzaam.
 • Gym door vakleerkrachten, of andere les beweging, bijv. dans.
 • Bel om 8.20 uur. 10 minuten inloop te kort. Altijd dezelfde ouders te laat.

Unit 3

Wat gaat goed / ontwikkelt in de goede richting?

 • Drie van de vier kinderen gaat met plezier naar school.
 • Er is een duidelijk kader en stabiliteit door dezelfde leerkracht te hebben als vorig jaar (geldt voor een aantal kinderen).
 • Het is duidelijk wat van de kinderen wordt verwacht, wat ze moeten doen, wanneer ze bij instructie moeten zijn.
 • Het onderwijs is meer passend. Er kan en wordt meer afgestemd op het niveau van het kind.
 • Instructie-filtering / werken met proeftoetsing in is groei.
 • Het taalonderwijs is duidelijk verbeterd; Taal Actief werkt!
 • Het kunnen meekijken in een open les.
 • Het is – in het algemeen – een stuk rustiger in unit 3 dan vorig schooljaar.
 • Het C-lokaal is fijn om rustig te werken.
 • Vaste plekken in de klas geeft meer rust.
 • Kinderen wordt meer geleerd om zelf hun voortgang in beeld te hebben (toetsmap)

Wat kan beter?

 • Communicatie met ouders; meer ‘meenemen’ in besluiten’; tijdig informeren; geldt bijv. voor
 • Kamp
 • Ontwikkelingen in de unit (bijv. 1 A4-tje per kwartaal over ontwikkelingen)
 • Uitdragen van de visie van de school
 • Het gesprek over voortgezet onderwijs met 8-leerlingen; levert bij 6- en 7-leerlingen ook een bewustzijn op over ‘uitstroomniveau’. => risico van onderlinge competitie; dat is niet fijn.
 • Ook het werken met de toetsmap (eigen voortgang in beeld krijgen), kan teveel een oriëntatie op cijfers en niveau – en onderling vergelijken – veroorzaken.
 • Hoewel het rustiger is dan vorig schooljaar, is er toch nog wel teveel onrust. Suggesties:
 • Aanpassen instructierooster
 • Cluster instructie en verwerkingsmoment
 • Toch werken met vaste plekken (andere groep)
 • Meer bewegen
 • Meer rust tijdens werken; kletsmoment tijdens pauze
 • Zorg voor een echte stilte-werkplek
 • Plan feedback momenten in voor kinderen die weinig instructie krijgen (vaak de ***)
 • Een aantal leerlingen – steeds dezelfde – vertoont opvallend gedrag dat een te grote stempel drukt op de sfeer in de klas / unit. Wat daaraan te doen?
 • De sfeer is wat wisselend, maar wordt regelmatig negatief beïnvloed doordat groep 8 leerlingen zich geen deel van het geheel (willen) voelen. Er wordt stoer gedaan en geplaagd.


Groepsvorming en samenwerking in 2016-2017
Unit 1
​één groep 1/2 en één instroomgroep op 't kleine Anker
twee groepen 2/3 op 't grote Anker
​totaal ca. 135 leerlingen
Unit 2
​twee groepen 4/5
​totaal ca. 59 leerlingen
Unit 3
​twee groepen 6/7/8
​totaal ca.67 leerlingen

De hetergogene basisgroepen werken niet  volgens het bekende model van de combinatiegroepen. De leerkrachten in de unit werken nauw samen in het lesaanbod aan alle kinderen binnen de unit.  
Hierdoor kunnen leerlingen per vak op hun eigen niveau bij instructies en lessen worden ingedeeld.
De basisgroepen bevatten tussen 30 en 35 leerlingen.Het is echter niet meer zo dat het onderwijs aan en de zorg voor deze leerlingen bij één leerkracht (of twee duo's) ligt. De verdeling van de leerlingen en de leerkrachten is berekend met een verhouding van 1 full-time leerkracht op 24 leerlingen in de leerjaren 1 tot en met 3 en 1 full-time leerkracht op 26 leerlingen in de leerjaren 4 tot en met 8. Daar waar de formatie net niet helemaal past (bijv. als een unit 2,3 leerkracht nodig heeft, maar er is 2,2 beschikbaar) zal één van de onderwijsassistenten in die unit extra worden ingezet.
​De verhouding leerkracht : leerling met daarbij twee onderwijsassistenten die vrijwel de volledige onderwijstijd ook echte aanwezig zijn voor de kinderen, is vrij luxe voor een gewone basisschool.
Het is - voor ons allemaal - even wennen om de omschakeling te maken van het beeld 'ik en mijn klas' naar 'wij en onze kinderen'. Met het eerste beeld voor ogen schrik je van een groepsgrootte van tussen 30 en 35 leerlingen. Door de basisgroepen echter iets groter te maken en samen te werken in een klein team van leerkrachten, kunnen we meer 'onderwijs op maat' geven. De leerkracht die 'over' is kan extra aandacht geven aan leerlingen die dat nodig hebben om wat voor reden dan ook. Of kan extra instructiegroepjes begeleiden, of kan apart even een kind toetsen, of kan kindgesprekjes voeren of kan ..... In ieder geval geen schooltaken doen; het zijn echt contacturen voor leerlingen.

 

Doorontwikkeling unitonderwijs in 2016-2017

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er drie aandachtspunten:
1. Verder vormgeven van de rijke leeromgeving met inbegrip van didactische ICT toepassingen.
​2. Elk kind goed en beeld en duidelijkheid over de leerdoelen per periode
​3. Eigenaarschap en autonomie bij de onderwijsteams.

Samen met de aanbevelingen vanuit de klankbordgroepbijeenkomst met ouders van 17 mei 2016, komen we tot de volgende acties:
* Op ’t kleine Anker is er volgend schooljaar een instroomgroep. Verder heeft unit 1 drie vaste groepen van elk 30 leerlingen: één 1/2 groep en twee 2/3 groepen.
* Om elke leerling goed te kunnen volgen, gaan we werken met een leerling-overzicht per kind. Deze zijn nu in voorbereiding. 
​*
We houden twee keer per jaar open lessen voor ouders.
​*
We organiseren twee keer per jaar een klankbordgroep bijeenkomst met ouders.
​*
Per unit en per periode worden de belangrijkste leerdoelen op de website vermeld.
​*
Met name in de eerste weken van het nieuwe schooljaar wordt er veel aandacht besteed aan de opbouw van een gewenst groepsklimaat en werkhouding.
​*
De informatieavonden worden per unit op drie verschillende avonden gehouden.
​*
Er wordt extra aandacht besteed aan ( met externe begeleiding) aan het samen verantwoordelijk zijn en samenwerken in de unitteams.
​*
Er starten twee expertteams met één leerkracht uit elke unit: een expert team zorg en een expertteam rijke leeromgeving / ict.
*
Er zal vaker informatie over de schoolontwikkeling worden gegeven aan ouders met een keuze mogelijkheid om een samenvatting of een uitgebreidere versie te lezen.

 

Kan elk kind binnen het unitonderwijs een passende plek vinden?

In het unitonderwijs is een klein team van leerkrachten verantwoordelijk voor zo’n 60 -90 leerlingen. Bij ’t Anker bestaat een unit uit twee of drie leerjaren. De leerlingen worden binnen de unit ingedeeld in een gemengde basisgroep. Dat wil zeggen een basisgroep van meerdere leerjaren. Er wordt gewerkt met een vaste dagstructuur van momenten in de basisgroep en werkblokken in de unit. Per vak worden leerlingen ingedeeld in een instructiegroep die aansluit bij zijn of haar niveau van dat vak. De kinderen werken met een weektaak waarop staat wat de taken van die week zijn en de kinderen weten op welke momenten ze instructies moeten volgen. De instructies worden gegeven door alle leerkrachten in de unit. Er is veel ruimte voor zelfstandig verwerken van de behandelde lesstof en voor het zelfstandig werken aan de weektaak. Kinderen kunnen dan een werkplek kiezen in de klas of in een andere werkruimte, bijvoorbeeld de hal. Daar is een leerkracht of onderwijsassistent die kan begeleiden wanneer dat nodig is.

Door het onderwijs zo te organiseren willen we bereiken dat kinderen meer op hun eigen niveau kunnen werken én dat ze beter leren leren. Natuurlijk vraagt ook dat onderdeel aandacht en begeleiding van de leerkracht. Op de weektaak staat wat je moet doen die week, maar niet persé wanneer of waar je dat moet doen. Zoals kleuters ook geholpen worden bij het kiesbord, zo zal ook de oudere leerling geholpen moeten worden om keuzes te maken. Welk werk ga ik nu doen? Waar ga ik dat doen? Hoe leer ik het beste?

Kunnen alle kinderen dat meteen? Nee, echt niet allemaal. Sommige kinderen kunnen dat gemakkelijk, anderen hebben begeleiding nodig om het te leren en een enkele leerling zal een vaste structuur en meer sturing blijvend nodig hebben. Ook dat is binnen het unitonderwijs te realiseren.

Doordat er met een rooster van instructies en van werkblokken wordt gewerkt, ontstaat de mogelijkheid om individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen apart aandacht te geven, te observeren en kind-gesprekken te voeren. Op die manier wordt elk kind gezien en gaat het kind leren om zelf een stukje mee verantwoordelijk te zijn voor het eigen leren.

Doordat alle kinderen meer op hun eigen niveau werken en regelmatig op verschillende plekken in de school aan het werk zijn, hoeven kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte zich geen uitzondering meer te voelen. De één werkt met de onderwijsassistent in de hal aan een opdracht voor geschiedenis, de ander is met rekenen bezig, en een derde krijgt van een vrij geroosterde leerkracht één op één extra aandacht om de leesontwikkeling te ondersteunen.

In een gemengde basisgroep gaat er elk schooljaar ‘aan de bovenkant’ één leerjaar af en komt er ‘aan de onderkant’ één leerjaar bij. Kinderen kunnen afwisselend ervaren hoe het is om ‘jongste’, ‘middelste’ of ‘oudste’ te zijn. Een jongste leerling die erg onzeker is kan een ouder kind als maatje krijgen. Hoe mooi kan het zijn wanneer datzelfde kind een jaar later zelf maatje is van een ander ‘jongste’  kind. Zo wordt een kind ook geleidelijk sociaal-emotioneel sterker.

’t Anker is niet de enige en zeker ook niet de eerste school die met deze vorm van onderwijs is gaan werken. Al in 2002 is het project TeamonderwijsOpMaat gestart. Een landelijk project voor onderwijsvernieuwing. Dit is opgevolgd door een tweede project, SlimFit genaamd. Omdat er dus al langer op deze manier gewerkt wordt, heeft er ook onderzoek plaats kunnen vinden naar de effecten van deze vernieuwing. Daaruit blijkt het volgende:

·        Scholen zien dat ze meer uit hun onderwijs kunnen halen dan louter voldoen aan de kerndoelen, ondanks ingewikkelde omgevingsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld krimp.

·        Resultaten van leerlingen stijgen, in termen van hogere cito-scores. Gemiddeld liggen de scores 3% hoger wanneer scholen groepsoverstijgend onderwijs combineren met differentiatie van het onderwijs naar leertempo. Volledig groepsoverstijgend onderwijs leidt zelfs tot 4% hogere cito-scores voor Taal en Rekenen.

·        Invoering van groepsoverstijgend onderwijs, gedifferentieerd naar leertempo, zorgt voor hogere tevredenheid van ouders van gemiddeld 4%.

·        Bij het volledig invoeren van groepsoverstijgend onderwijs is sprake van minder zittenblijvers.

·        De werkdruk van leraren blijft gelijk.

Een belangrijke succesfactor is dat leerkrachten onderwijsassistenten en (vak)specialisten binnen een unit samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs voor alle leerlingen. Binnen deze breed samengestelde teams kunnen leerkrachten zich specialiseren tot bijvoorbeeld gedragsspecialist, taalspecialist of unitleider. Zij zijn inzetbaar voor alle units waardoor de school hun talenten optimaal benut.

 

© 't Anker PCBO Amersfoort - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ